Şriftin ölçüsü :

Saytın rəngi :

İqtisadiyyat

Ümumi məhsul buraxılışı

2023-cü il ərzində ümumi məhsul buraxılışının həcmi faktiki qiymətlərlə 566076,9 min manat olmuş və əvvəlki illə müqayisədə real ifadədə 3,6 faiz artmışdır. Ümumi məhsul buraxılışının 71,9 faizi məhsul istehsalı sahələrində, o cümlədən 21,2 faizi sənayedə, 46,4 faizi kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sahəsində, 4,3 faizi isə tikinti sahəsində yaradılmışdır.

Ümumi məhsul buraxılışının 28,1 faizi xidmət sahələrində, o cümlədən 1,6 faizi nəqliyyat və anbar təsərrüfatı sahəsində, 0,6 faizi informasiya və rabitə sahəsində, 25,9 faizi ticarət və nəqliyyat vasitələrinin təmiri sahəsində olmuşdur.

İqtisadiyyatın əsas sahələri üzrə ümumi məhsul buraxılışının fiziki həcm indeksi

əvvəlki ilin müvafiq dövrünə nisbətən, faizlə

 

2023-cü il

2022-ci il

Sənaye

109,6

108,7

Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq

105,6

99,5

Tikinti

99,5

91,2

Nəqliyyat və anbar təsərrüfatı

95,5

156,5

İnformasiya və rabitə 

191,6

141,5

Ticarət, nəqliyyat vasitələrinin təmiri

95,7

95,8

Yekun

103,6

100,8

  

İqtisadiyyatın əsas sahələri üzrə ümumi məhsul buraxılışı

faktiki qiymətlərlə, min manat 

 

2023-cü il

2022-ci il

Sənaye

120219,2

111499,0

Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq

262626,9

232046,5

Tikinti

24030,9

24160,3

Nəqliyyat və anbar təsərrüfatı

8823,7

8847,0

İnformasiya və rabitə 

3569,8

1863,1

Ticarət, nəqliyyat vasitələrinin təmiri

146806,4

140561,6

Yekun

566076,9

518977,5

 

Sənaye 

2023-cü ildə sənaye müəssisələri, fərdi sahibkar və ev təsərrüfatlarının fəaliyyəti də nəzərə alınmaqla əvvəlki illə müqayisədə sabit qiymətlərlə 9,6 faiz çox və ya 120219,2 min manatlıq sənaye məhsulu istehsal edilmiş və xidmətlər göstərilmişdir. İstehsal edilmiş məhsulların və göstərilmiş xidmətlərin 110912,5 min manatı və ya 92,3 faizi emal sənayesi, 7576,5 min manatı və ya 6,3 faizi elektrik enerjisi, qaz və buxar istehsalı, bölüşdürülməsi və təchizatı, 1730,2 min manatı və ya 1,4 faizi isə su təchizatı, tullantıların təmizlənməsi və emalı sahələrinin payına düşür.

Keçən ilə nisbətən sabit qiymətlərlə istehsal edilmiş sənaye məhsulları və sənaye xarakterli xidmətlərin həcmi emal sənayesində 12,0 faiz artmış, elektrik enerjisi, qaz və buxar istehsalı, bölüşdürülməsi və təchizatı sahəsində 13,4 faiz azalmış, su təchizatı, tullantıların təmizlənməsi və emalı sahəsində isə 2,2 faiz artmışdır. 

 2023-cü ildə iqtisadi fəaliyyət növlərinin təsnifatına

 görə sənayenin işi 

Fəaliyyət növlərinin adı

Malların istehsalı və xidmətlərin göstərilməsi, min manatla

Əvvəlki  ilə nisbətən, faizlə

Cəmi

120219,2

109,6

Emal sənayesi

110912,5

112,0

Elektrik enerjisi, qaz və buxar istehsalı, bölüşdürülməsi və təchizatı

7576,5

86,6

Su təchizatı, tullantıların təmizlənməsi və emalı

1730,2

102,2

 

Emal sənayesinin əsas hissəsini qida məhsullarının istehsalı təşkil edir. Emal sənayesinin bu sahəsi üzrə 2023-cü ildə 105476,0 min manatlıq məhsul istehsal edilmişdir ki, bu da bütün emal sənayesi məhsulunun 95,1 faizini təşkil etmişdir. Qida məhsullarının istehsalı əvvəlki ilə nisbətən 9,3 faiz artmışdır. İstehsal edilmiş sənaye məhsulunun əksəriyyəti istehlakçılara göndərilmişdir. Sənaye məhsulları istehlakçılarına 2023-cü ildə göndərilmiş məhsul və göstərilmiş xidmətlərin həcmi 117577,2 min manat olmuşdur. 2023-cü ilin sonuna sənaye müəssisələrinin anbarlarında əvvəlki dövrlərdən qalan qalıqlar da nəzərə alınmaqla 2469,6 min manat dəyərində məhsul ehtiyatı olmuşdur.

2023-cü ildə mühüm növ sənaye məhsullarının

natura ifadəsində istehsalı 

Məhsulun adı

Ölçü

vahidi

İstehsal edilmişdir

İstehsal edilmişdir (əmtəəlik)

Göndərilmişdir

Hesabat dövrünün souna qalıq

Meyvə şirələri

Min dkl.

11,15

5,68

10,34

2,05

Meyvə-tərəvəz konservləri

Ton

3923,19

883,14

883,14

-

Qaymaq, xama

Ton

124,23

26,72

26,72

-

Kərə yağı

Ton

1434,00

1062,00

1062,00

-

Pendir və kəsmik

Ton

2315,47

1589,47

1589,47

-

Qatılaşdırılmış, şirinləşdirilməmiş süd

Ton

2894,31

2894,31

2894,31

-

Ayran

Ton

1402,04

1402,04

1402,04

-

Buğda unu

Ton

48863,45

48863,45

48863,45

-

Çörək

Ton

21234,31

12587,61

12587,61

-

Unlu qənnadı məmulatları

Ton

692,4

146,4

146,4

-

Araq

Min dkl.

11,82

11,82

11,99

0,6

Spirt

Min dkl.

14,26

14,26

14,28

-

Pambıq mahlıc

Ton

1594,9

1594,9

736,8

858,1

Beton

Min ton

5,5

5,5

5,5

-

 

2023-cü ildə sənaye müəssisələrində çalışanların orta sayı 729 nəfər, bir işçiyə düşən orta aylıq nominal əməkhaqqı isə 677,8 manat olmuşdur. Əvvəlki illə müqayisədə işçilərin orta sayı 13,6 faiz, orta aylıq əməkhaqqı isə 15,5 faiz artmışdır.

Tikinti

2023-cü ildə bütün maliyyə mənbələri hesabına 20596,0 min manat dəyərində əsas fondlar istifadəyə verilmişdir. İstifadəyə verilmiş əsas fondların 1290,4 min manatı və ya 6,3 faizi dövlət, 19305,6 min manatı və ya 93,7 faizi isə qeyri dövlət mülkiyyətinə məxsus olmuşdur. 2023-cü ildə vətəndaşların şəxsi vəsaiti hesabına 8293,0 min manat dəyərində yaşayış və qeyri-yaşayış sahələri tikilib istifadəyə verilmişdir.

2023-cü ildə iqtisadi və sosial sahələrinin inkişafı üçün bütün maliyyə mənbələrindən əsas kapitala 26634,4 min manat məbləğində investisiya yönəldilmişdir. Əsas kapitala yönəldilmiş investisiyaların 5263,3 min manatı və ya 19,8  faizi dövlət mülkiyyətinə, 21371,1 min manatı və ya 80,2 faizi isə qeyri-dövlət mülkiyətinə məxsus müəssisə və təşkilatlar tərəfindən qoyulmuş vəsaitlərin payına düşür.

2023-cü ildə əsas kapitala yönəldilmiş investisiyalar və

tikinti-quraşdırma işlərinin yerinə yetirilməsi, min manat 

 

Əsas kapitala investisiyalar

o cümlədən tikinti-quraşdırma işləri

2023-cü il

2022-ci il

Əvvəlki ilə nisbətən, faizlə

2023-cü il

2022-ci il 

Əvvəlki ilə nisbətən, faizlə

Cəmi:

26634,4

26647,4

100,0

20251,1

24160,3

83,8

Dövlət  mülkiyyəti

5263,3

9012,7

58,4

3388,5

8889,6

38,1

Qeyri-dövlət mülkiyyəti

21371,1

17634,7

121,2

16862,6

15270,7

110,4

 

Əsas kapitala yönəldilmiş investisiyaların 20251,1 min manatı tikinti-quraşdırma işlərinə sərf olunmuşdur. Tikinti-quraşdırma işlərində istifadə olunmuş investisiyanın həcmi əvvəlki ilə nisbətən 16,2 faiz azalmışdır. Tikinti-quraşdırma işlərinə sərf olunmuş vəsaitlər əsas kapitala yönəldilmiş investisiyaların 76,0 faizini təşkil etmişdir.

2023-cü ildə fəaliyyət göstərən tikinti müəssisələri və tikinti fəaliyyəti ilə məşğul olan fərdi sahibkarların öz gücləri ilə yerinə yetirdikləri işin həcmi 24030,9 min manat və ya əvvəlki ilə nisbətən 2,1 dəfə çox olmuşdur. Tikinti müəssisələri və tikinti fəaliyyəti ilə məşğul olan fərdi sahibkarlar tərəfindən yerinə yetirilmiş işlərin 14785,4 min manatı və ya 61,5 faizi tikinti, yenidənqurma, genişləndirmə, texniki avadanlıqlar və cihazlarla yenidən təchiz edilmə,  17,4 min manatı  və ya  0,1 faizi əsasli təmir, 4398,1 min manatı və ya 18,3 faizi cari təmir, 4830,0 min manatı və ya 20,1 faizi sair işlərin payına düşür. Tikinti müəssisələri tərəfindən yerinə yetirilmiş işlərin 2922,8 min manatı və ya 12,2 faizi dövlət mülkiyyətində, 21108,1 min manatı və ya 87,8 faizi isə qeyri-dövlət mülkiyyətində olan tikinti müəssisələri tərəfindən yerinə yetirilmişdir.

2023-cü ildə tikinti müəssisələrində çalışan işçilərin orta sayı 164 nəfər, bu sahədə çalışan işçilərin orta aylıq nominal əməkhaqqı isə 454,7 manat olmuşdur. Əvvəlki illə müqayisədə işçilərin orta sayı 3,4 faiz,  orta aylıq əməkhaqqı isə 14,2 faiz artmşdır.

 

Nəqliyyat və rabitə 

2023-cü il ərzində nəqliyyat sektorunda 849,0 min ton yük, 7198,0 min sərnişin daşınmışdır. Əvvəlki illə müqayisədə yük daşınmasında 9,8 faiz, sərnişin daşınmasında isə 19,0 faiz artım müşahidə olunmuşdur.

Kürdəmir rayonunun respublika üzrə yük daşınmasına görə payı 0,6 faiz, Mərkəzi Aran iqtisadi rayonunda yük daşınmasına görə payı 12,9 faiz, respublika üzrə sərnişin daşınmasına görə payı 0,4 faiz, Mərkəzi Aran iqtisadi rayonunda sərnişin daşınmasına görə payı 7,5 faiz təşkil etmişdir.

2023-cü il ərzində informasiya və rabitə müəssisələri tərəfindən müəssisə və təşkilatlara, habelə əhaliyə faktiki qiymətlərlə 3569,8 min manatlıq rabitə xidməti göstərilmişdir. Xidmətlərin həcmi əvvəlki illə müqayisədə 91,6 faiz artmışdır. Rabitə xidmətlərinin 92,4 faizi əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlərin hesabına yaranmışdır.

2023-cü il ərzində informasiya və rabitə müəssisələrində 101 nəfər işçi çalışmış və onların orta aylıq nominal əməkhaqqı ötən illə müqayisədə 16,1 faiz artaraq 602,9 manat təşkil etmişdir.

 Nəqliyyat, informasiya və rabitənin işinin əsas göstəricilər   

 

2023-cü il

2022-ci il

Yük daşınması, min ton

849,0

773,0

Sərnişin daşınması, min sərnişin

7198,0

6049,0

İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi, min manat

3569,8

1863,1

Poçt şöbələrinin sayı, ədəd

15

26

Rabitə müəssisələrində çalışanların orta aylıq nominal əməkhaqqı, manat

602,9

519,3

Rabitə müəssisələrində çalışan işçilərin orta siyahı sayı, nəfər

101

103

 

İstehlak bazarı 

2023-cü ildə əhaliyə pərakəndə ticarət şəbəkələrindən 458769,9 min manat və ya əvvəlki illə müqayisədə sabit qiymətlərlə 4,3 faiz az ərzaq məhsulları, içkilər və tütün məmulatları, qeyri-ərzaq malları satılmışdır.

2023-cü ildə pərakəndə ticarət dövriyyəsinin mallar üzrə quruluşunda ərzaq məhsulları, içkilər və tütün məmulatlarının xüsusi çəkisi çoxluq təşkil etmişdir. Belə ki, ümumi ticarət dövriyyəsinin 253885,7 min manatını və ya 55,3 faizini ərzaq məhsulları, içkilər və tütün məmulatları, 204884,2 min manatını və ya ümumi dövriyyənin 44,7 faizini qeyri-ərzaq malları təşkil etmişdir.

Pərakəndə ticarət dövriyyəsinin mallar üzrə quruluşu

Göstəricilərin adları

2023-cü il,

min manat

Ümumi dövriyyədə xüsusi çəkisi, faizlə

Pərakəndə ticarət dövriyyəsinin həcmi

458769,9

100,0

      o cümlədən:

 

 

Ərzaq məhsulları, içkilər və tütün məmulatları                  

253885,7

55,3

Qeyri-ərzaq malları

204884,2

44,7

Pərakəndə ticarət dövriyyəsinin 52082,4 min manatı və yaxud 11,4 faizi hüquqi, 406687,5 min manatı və yaxud 88,6 faizi hüquqi şəxs yaratmadan ticarətlə məşğul olan fərdi sahibkarların payına düşür.

Pərakəndə ticarət dövriyyəsinin fəaliyyət bölmələri üzrə quruluşu

Göstəricilərin adları

2023-cü il,

min manat

2022-ci il,

min manat

Əvvəlki ilə nisbətən fiziki həcm indeksi, faizlə

Pərakəndə ticarət dövriyyəsi

       o cümlədən:

458769,9

439254,9

95,7

Hüquqi şəxslər

52082,4

37360,1

127,8

Hüquqi şəxs yaratmadan ticarətlə məşğul olan fərdi sahibkarlar

406687,5

401894,8

92,8

2023-cü il dekabr ayının sonunda pərakəndə və topdansatış ticarət şəbəkələrində əmtəə qalığı 26642,5 min manat təşkil etmişdir ki, bunun da 1535,8 min manatı və ya 5,8 faizi hüquqi şəxslərin, 25106,7 min manatı və ya 94,2 faizi hüquqi şəxs yaratmadan ticarətlə məşğul olan fərdi sahibkarların payına düşür. 

 

İctimai iaşə xidmətləri 

2023-cü il ərzində ictimai iaşə dövriyyəsi 12833,5 min manat təşkil etmişdir ki, bu da əvvəlki illə müqayisədə 3,1 faiz çoxdur. İaşə xidmətlərinin 34,5 min manatı və ya 0,3 faizi hüquqi şəxslərin, 12799,0 min manatı və ya 99,7 faizi hüquqi şəxs yaratmadan fəaliyyət göstərən fərdi sahibkarların payına düşür.

Əhaliyə göstərilən iaşə xidmətlərinin həcmi yalnız özəl sektora aid olmuşdur.

İctimai iaşə dövriyyəsi 

 

2023-cü il

2022-ci il

İaşə dövriyyəsi, min manat

12833,5

11140,2

o cümlədən:

 

 

Hüquqi şəxslər

34,5

28,1

Fərdi sahibkarlar

12799,0

11112,1

İaşə dövriyyəsinin əvvəlki ilin müvafiq dövrünə nisbətən fiziki həcm indeksləri, faizlə

103,1

126,4

o cümlədən:

 

 

Hüquqi şəxslər

109,9

123,2

Fərdi sahibkarlar

103,1

126,4

 

Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər

2023-cü il ərzində ümumilikdə əhaliyə 95452,2 min manat ödənişli xidmət göstərilmişdir ki, bu da əvvəlki illə müqayisədə 5,4 faiz çoxdur.

Hüquqi şəxslər tərəfindən əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlərin həcmi ümumi yekunun 10,1 faizini təşkil etməklə əvvəlki ilə nisbətən 2,0 faiz azalaraq 10003,2 min manat olmuşdur. Hüquqi şəxs yaratmadan fəaliyyət göstərən fərdi sahibkarların əhaliyə göstərdiyi ödənişli xidmətlərin həcmi isə əvvəlki ilə nisbətən 6,3 faiz artaraq 85449,0 min manat təşkil etmişdir.

Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlərin 7,6 faizi və ya 7284,3 min manatı dövlət, 92,4 faizi və ya 88167,9 min manatı qeyri-dövlət mülkiyyətinin payına düşür.

2023-cü il ərzində 9198,0 min manatlıq məişət xidməti göstərilmişdir ki, bu da əvvəlki illə müqayisədə 4,7 faiz çox olmuşdur. Məişət xidməti ödənişli xidmətin ümumi həcminin 9,6 faizini təşkil etmişdir. Məişət xidmətinin həcminin 6,1 min manatı və ya 0,1 faizi hüquqi şəxslərin, 9191,9 min manatı və ya 99,9 faizi hüquqi şəxs yaratmadan fəaliyyət göstərən fərdi sahibkarlar hesabına formalaşmışdır. Bunun başlıca səbəblərindən biri məişət sahəsində fiziki şəxslərin fəaliyyətinin daha da inkişaf etməsidir.

Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər üzrə əsas göstəricilər 

 

2023-cü il

2022-ci il

Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlərin həcmi, min manat

95452,2

83730,2

Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlərin əvvəlki ilə nisbətən fiziki həcm indeksləri, faizlə

105,4

106,3

Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlərin ümumi həcmindən məişət xidmətlərinin həcmi, min manat

9198,0

8005,2

Əhaliyə göstərilən məişət xidmətlərin əvvəlki ilə nisbətən fiziki həcm indeksləri, faizlə

104,7

104,1

 

Qiymət indeksləri

İstehlak mallarının qiymətləri və xidmət tarifləri 2023-cü ildə əvvəlki ilə nisbətən 12,4 faiz bahalaşmışdır.

 

İstehlak qiymətlərinin məcmu və qruplar üzrə indekslərinin yekun

göstəriciləri, əvvəlki ilin müvafiq dövrünə nisbətən faizlə

Göstəricilərin adları

2023-cü il

2022-ci il

Cəmi məhsullar və xidmətlər

112,4

115,6

Ərzaq məhsulları, içkilər və tütün məmulatları

115,5

121,1

Qeyri-ərzaq məhsulları

110,6

110,2

Xidmətlər

109,5

112,3

 

İstehlak qiymətləri indeksinin dəyişməsi

Məhsulun adı

2023-cü ilin dekabr ayının 2023-cü ilin noyabr ayına nisbəti, faizlə

2023-cü ilin  2022-ci ilə nisbəti, faizlə

Ərzaq məhsulları, içkilər və tütün məmulatları

101,3

115,5

Çörək məmulatları və yarmalar

100.0

110.9

Ət məhsulları

96.9

116.6

Balıq məhsulları

100.0

111.9

Süd məhsulları, pendir və yumurta

100.1

106.3

Yağ və piylər

100.5

101.9

Meyvələr

108.6

131.9

Tərəvəzlər

108.1

126.8

Qənd, cem, bal, şokolad və konfetlər

100.8

113.0

Digər kateqoriyalara aid edilməyən yeyinti məhsulları

100.1

113.2

Kofe, çay, kakao

100.0

116.2

Mineral sular, sərinləşdirici içkilər və şirələr

100.0

110.0

Spirtli içkilər

100.2

99.2

Çaxır

100.0

102.1

Pivə

99.9

105.7

Tütün məmulatı

100.0

104.7

Qeyri-ərzaq məhsulları

100,2

110,6

Parçalar

100.0

130.4

Geyim

100.5

113.0

Digər paltarlar və qalantereya

100.5

105.8

Ayaqqabı

100.3

107.2

İnşaat materialları

100.0

106.0

Sıxılmış balon qazı

100.0

100.0

Duru yanacaq

100.0

100.0

Bərk yanacaq

100.0

99.9

Mebel və ev əşyaları

100.0

106.8

ardı

Məhsulun adı

2023-cü ilin dekabr ayının 2023-cü ilin noyabr ayına nisbəti, faizlə

2023-cü ilin 2022-ci ilə nisbəti, faizlə

Xalça və digər döşəmə örtükləri

100.0

110.6

Ev üçün toxuculuq məmulatları

100.0

113.2

Məişət cihazları

100.0

105.2

Kiçik elektrik cihazları

100.0

107.0

Şüşə məmulatları, yemək qabları və əşyaları

100.0

108.9

İri alət və avadanlıqlar

100.0

115.4

Kiçik alət və avadanlıqlar

100.0

111.9

Mənzilə uzun müddət qulluq etmək üçün lazım olan məhsullar və xidmətlər

101.2

114.5

Dərmanlar

100.0

115.6

Tibb təyinatlı digər məhsullar

100.0

121.8

Müalicə ləvazimatları və cihazları

100.0

100.0

Minik avtomobili

100.0

100.0

Velosiped

100.0

102.0

Minik avtomobilləri üçün ehtiyat hissələri

100.0

108.7

Yanacaq və sürtgü materialları

100.0

104.3

Telefon faksimil cihazlar

100.0

100.7

Səsin və təsvirin qəbulu, yazılması və əks etdirilməsi üçün qurğu

100.0

101.0

Fotoqrafiya, kinomotoqrafiya avadanlıqları və optik cihazlar

99.3

100.1

Məlumatın işlənməsi üçün avadanlıqlar

100.0

102.7

Səs və təsvir yazılışı üçün daşıyıcılar

100.0

99.9

Uzunmüddətli istifadə üçün istirahət əşyaları və musiqi alətləri

100.0

100.0

Oyuncaqlar

100.0

109.5

Açıq havada idman, turizm və istirahətlə məşğul olmaq üçün əşyalar

100.0

111.3

Bağçılıq

99.9

100.0

Kitablar

100.0

118.7

Qəzetlər və dövrü nəşrlər

100.0

100.0

Dəftərxana ləvazimatı və şəkil çəkmək üçün ləvazimat

100.0

122.2

Şəxsi gigiyena və elektrik cihazları

100.0

110.7

Şəxsi gigiyena üçün digər məmulatlar

100.0

113.1

Zərgərlik məmulatları

100.0

119.9

Sair şəxsi istifadə əşyaları

100.0

111.5

Cəmi xidmətlər üzrə

100,0

109,5

Paltarların təmizlənməsi, təmiri və kirayəsi

100.0

107.2

Ayaqqabıların təmiri

100.0

115.4

İcarəçi tərəfindən faktiki ödənilmiş icarə haqqı

100.0

125.0

Mənzil sahiblərinin-yaşayışlarının mənzil xidmətləri üçün şərti ödədiyi icarə haqqı

100.0

100.0

ardı

Məhsulun adı

2023-cü ilin dekabr ayının 2023-cü ilin noyabr ayına nisbəti, faizlə

2023-cü ilin  2022-ci ilə nisbəti, faizlə

Mənzil sahəsinin saxlanması və təmiri üçün lazım olan materiallar

100.0

110.3

Soyuq su təchizatı

100.0

100.0

Zibilin daşınması

100.0

100.0

Kanalizasiya xidməti

100.0

100.0

Elektrik enerjisi

100.0

100.0

Təbii qaz

100.0

100.0

Mərkəzi isitmə xidməti

100.0

100.0

Mebel, ev əşyaları və döşəmə örtüklərinin təmiri

100.0

112.1

Məişət cihazlarının təmiri

100.0

115.4

Ev və məişət xidmətləri

100.0

100.0

Tibbi xidmət

100.0

100.0

Stomotoloji xidmət

100.0

115.8

Tibbi laboratoriya xidmətləri və digər tibbi xidmətlər

100.0

101.2

Xəstəxana xidmətləri

100.0

100.0

Avtomobillərin təmiri

100.0

111.1

Nəqliyyat vasitələri ilə bağlı digər xidmətlər

100.0

100.0

Dəmiryol sərnişindaşıma nəqliyyatı

100.0

100.0

Sərnişindaşıma, avtoyol nəqliyyatı

100.0

116.6

Digər nəqliyyat xidmətləri

100.0

110.5

Poçt xidmətləri

100.0

100.0

Telefon cihazlarının təmiri

100.0

109.1

Telefon teleqraf və faksimil əlaqə xidmətləri

100.0

102.6

Audiovizual, fotoqrafiya və informasiya işlənməsi avadanlıqlarının təmiri

100.0

112.3

İstirahət və idman tədbirlərinin təşkili üzrə xidmətlər

100.0

100.0

Mədəni tədbirlərin təşkili üzrə xidmət

100.0

100.0

Kompleks istirahətin təşkili

100.0

100.0

Davamlı orta təhsil

100.0

100.0

Ali təhsil

100.0

100.0

Səviyyəcə müəyyən edilməyən təhsil

100.0

100.0

Restoranlar və kafelər

100.0

121.3

Mehmanxana xidməti

100.0

113.9

Bərbərxana və kosmetik xidmətlər

100.0

127.7

Zinət əşyaları, stolüstü, divar və qol saatlarının təmiri

100.0

113.9

Sosial müdafiə

100.0

100.0

Nəqliyyat vasitələrinin sığortası

100.0

100.0

Digər maliyyə xidmətləri

100.0

100.0

Sadalanan kateqoriyalara aid edilməyən digər xidmətlər

100.0

110.0

 

Yeni iş yerləri

2023-cü il ərzində hüquqi şəxslər və digər tədbirlər üzrə 113 yeni iş yeri açılmışdır. Yeni açılmış iş yerlərinin 22-si yeni yaradılmış hüquqi şəxslərdə, 91-i mövcud hüquqi şəxslərdə qeydə alınmışdır. Yeni iş yerlərinin 60-ı kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq, 2-si emal sənayesi, 9-u elektrik enerjisi, qaz və buxar istehsalı, bölüşdürülməsi və təchizatı, 18-i tikinti, 5-i ticarət, nəqliyyat vasitələrinin təmiri, 2-si nəqliyyat və anbar təsərrüfatı, 2-si informasiya və rabitə, 4-ü maliyyə və sığorta fəaliyyəti, 1-i təhsil, 10-u isə digər sahələrdə xidmətlərin göstərilməsi sahələrində açılmışdır.

2023-cü il ərzində yeni yaradılmış müəssisə və təşkilatların sayı 27, yeni yaradılmış fərdi sahibkarlıq subyektlərinin sayı isə 2246 olmuşdur.

 

Hüquqi şəxslərdə və digər tədbirlər üzrə yeni açılmış iş yerlərinin sayı

 

2023-cü il

2022-ci il

 

Yeni iş yerlərinin sayı, cəmi

113

127

o cümlədən:

yeni yaradılmış müəssisə və təşkilatlarda

22

14

mövcud müəssisə və təşkilatlarda

91

106

fəaliyyətini bərpa etmiş müəssisə və təşkilatlarda

 

7

Yeni yaradılmış fərdi sahibkarlıq subyektlərinin sayı

2246

1503

Keçidlər